Faculty & Staff
Department Of Transportation Engineering
NAMEJOB TITLENote:
Qiu ZhaowenProfessorDoctoral supervisor,   Master supervisor
Niu ShifengProfessorDoctoral supervisor,   Master supervisor
Yan ShengyuAssociate ProfessorMaster supervisor
Li Menglecturer  
Xiao RunmouProfessorMaster supervisor
Liu HaoxueProfessorDoctoral supervisor,   Master  supervisor
Wang ShengchangProfessorMaster supervisor
Fu RuiProfessorDoctoral supervisor,   Master supervisor
Yuan WeiProfessorDoctoral supervisor,   Master supervisor
Li XianminProfessorMaster supervisor
Zhang XinfengAssociate ProfessorMaster supervisor
SlizengAssociate ProfessorMaster supervisor
Zhou WeixinAssociate ProfessorMaster supervisor
Wang ChangProfessorDoctoral supervisor,   Master supervisor
Zhang WeiAssociate ProfessorMaster supervisor
Li LiangminAssociate ProfessorMaster supervisor
Hao YanzhaoAssociate ProfessorMaster supervisor
Bai YanlecturerMaster supervisor
Liu YongtaoAssociate ProfessorMaster supervisor
Xin QiAssociate ProfessorMaster supervisor
Peng Chaolinlecturer  
Pang Huanlecturer  
Liu Yililecturer  
Zhang Kaichaolecturer  
Wang Taiqi     
Pan Yingjiu     
Liu Jingyi     
Zhu Dan     


Connect Us Tel:(029)82334473 Email:qchxybgs@chd.edu.cn Address:Chang'an University, Middle Section of South Second Ring Road, Xi'an, China